Редакционна политика

Споделете информацията

bgpress.online e платформа за свободна и независима журналистика, собственост на частното дружество Селсман.БГ ЕООД.

Всеки журналист на свободна практика има възможност да публикува материали от свои журналистически разследвания, интервюта и проучвания, като взема лични решения и носи собствена отговорност за избора на тема и съдържанието на същите. Собственикът на платформата не извършва никакви редакции по материалите и не носи отговорност за съдържанието им.

Всички засегнати страни имат правото на писмени отговор и опровержение, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 18 ЗРТ – относно гарантирането правото на отговор;чл. 14 ЗРТ – относно задължението за съхраняване на записите на предаванията и програмите от медиите. Същите ще бъдат публикувани незабавно след получаването им на editor@bgpress.online.

Георги Христов /Пълномощник на Сеслман.БГ ЕООД/